جدول استارت کلاس های جدید (بهمن ماه97)

Level Day Time تخفیف
TTC Thu 10:00-13:00  
Hitit A1-1 Sun-Tue 19:00-20:30  
Taxi A2-4 Sun-Tue 19:00-20:30  
Taxi A1-5 Sun-Tue 17:15-18:45  
Taxi A1-1 Sun-Tue 19:00-20:30 10%
Menschen A1-5 Sun-Tue 19:00-20:30  
Menschen A1-3 Sun-Tue 17:15-18:45  
Menschen A1-1 Sun-Tue 19:00-20:30 10%
Free Discussion Teenager Mon 17:20-18:50  
Summit 2A-1 Teen Sun-Tue 17:20-18:50  
Summit 1B-1 Teen Sat-Wed 15:40-17:10  
passages 1b Teen Sun-Tue 17:20-18:50  
Passages 1b Teen Mon-Thu 17:20-18:50  
T.N 3B-1  Sun-Tue 19:00-20:30  
T.N 2B-2 Sun-Tue 17:15-18:45  
T.N 2B-2 Teen Sun-Tue 19:00-20:30  
T.N 2B-1 Teen Sat-Wed 17:20-18:50  
T.N 2A-2 Teen  Even 19:00-20:30  
T.N 1B-1 Even 19:00-20:30  
T.N 1A-2 Even 19:00-20:30  
T.N Fun A2 Sun-Tue 19:00-20:30  
T.N Fun A1 Even 19:00-20:30  
H.T 3B-2 Sat-Wed 15:40-17:10  
H.T 3B-2 Sun-Tue 19:00-20:30  
H.T 3B-1 Sat-Wed 17:20-18:50  
H.T 3B-1 Sun-Tue 15:40-17:10  
H.T 3A-2 Mon-Thu 15:40-17:10  
H.T 3A-2 Sun-Tue 19:00-20:30  
H.T 2B-2 Mon-Thu 15:40-17:10  
H.T 2A-2 Sat-Wed 17:20-18:50  
H.T 2A-2 Sun-Tue 19:00-20:30  
H.T 2A-2 Mon-Thu 17:20-18:50  
H.T 1B-2 Sun-Tue 15:40-17:10  
H-T 1B-1 Sat-Wed 19:00-20:30  
H.T 1B-1 Sun-Tue 15:40-17:10  
H.T 1B-1 Mon-Thu 15:40-17:10  
H.T 1A-1 Sun-Tue 17:20-18:50  
Connect 2d Mon-Thu 17:20-18:50  
Connect 2d Sun-Tue 17:20-18:50  
Connect 2c Sat/Wed 15:40-17:10  
Connect 2b Sat/Wed 15:40-17:10  
Connect 2b Mon-Thu 15:40-17:10  
Connect 2a Mon-Thu 17:20-18:50  
       
Connect 1d Sun-Tue 17:20-18:50  
Connect 1b Mon-Thu 17:20-18:50  
Connect 1c Sat-Wed 17:20-18:50  
Connect 1a Mon-Thu 17:20-18:50  
F&F 3a Sat-Wed 15:40-17:10  
F&F 3a Sat-Wed 19:00-20:30  
F&F 3a Sun-Tue 17:20-18:50  
F&F 3d Mon-Thu 17:20-18:50  
F&F 3a Mon-Thu 17:20-18:50  
F&F 2c Mon-Thu 17:20-18:50  
F&F 2b Sun-Tue 17:20-18:50  
F&F 1c Mon-Thu 15:40-17:10  
F&F 1b Sat-Wed 17:20-18:50  
F&F 1b Sun-Tue 19:00-20:30  
F&F 1b Mon/Thu 15:40-17:10  
F&F 1a Sat/Wed 17:20-18:50  
       
F&F starter Sat-Wed 15:40-17:10  
F.F 2a Sat-Wed 17:20-18:50  
F.F 2a Sun-Tue 15:40-17:10  
F.F 2a Mon-Thu 15:40-17:10  
       
       
       
F.F 1a Mon-Thu 17:20-18:50  
Pockets 1d Sun-Tue 15:30-16:45  
Pockets 1a Sun-Tue 15:30-16:45