جدول استارت کلاس های جدید ( نیمه اول اردیبهشت ماه 97 )

Level Day Time تخفیف
TTC Thu 10:00-13:00  
Hitit A1-4 Mon-Thu 17:15-18:45  
Hitit A1-2 Sun-Tue 19:00-20:30  
Hitit A1-1 Sun-Tue 19:00-20:30  
Taxi A2-1 Sat-Mon 19:00-20:30  
Taxi A1-5 Sun-Tue 19:00-20:30  
Taxi A1-1 Sun-Tue 17:15-18:45 10%
Menschen A2-1 Sun-Tue 19:00-20:30  
Menschen A1-4 Sun-Tue 17:15-18:45  
Menschen A1-1 Sun-Tue 19:00-20:30 10%
Free Discussion Teenager Thu 14:00-15:30  
Summit 2AB Sat-Wed 17:15-18:45  
Summit 2B-2 Sun-Tue 17:15-18:45  
Summit 1A-2 Teenager Sun-Tue 17:20-18:50  
T.N 3A-2 Teenager Sat-Wed 15:40-17:10  
T.N 2B-2 Teenager Mon-Thu 17:20-18:50  
T.N 2B-2 Teenager Sun-Tue 17:20-18:50  
T.N 3A-2 Sat-Wed 17:15-18:45  
T.N 2B-1 Sun-Tue 19:00-20:30  
T.N 1B-1 Sun-Tue 19:00-20:30  
T.N 1A-2 Even 19:00-20:30  
T.N Fun B2 Even 19:00-20:30  
T.N Fun B1 Even 19:00-20:30  
T.N Fun A1 Even 19:00-20:30  
H.T 4B-2 Sun-Tue 19:00-20:30  
H.T 4A-2 Mon-Thu 17:20-18:50  
H.T 4A-1 Sat-Wed 15:40-17:10  
H.T 3B-2 Sat-Wed 17:20-18:50  
H.T 3B-2 Sun-Tue 19:00-20:30  
H.T 2A-2 Sat-Wed 15:40-17:10  
H.T 2A-2 Sat-Wed 19:00-20:30  
H.T 2A-2 Sun-Tue 19:00-20:30  
H.T 2A-1 Sun-Tue 15:40-17:10  
H.T 2A-1 Sat-Wed 15:40-17:10  
H.T 2A-1 Sat-Wed 17:20-18:50  
H.T 1B-2 Mon-Thu 15:40-17:10  
H.T 1B-2 Mon-Thu 17:20-18:50  
H.T 1A-2 Mon-Thu 15:40-17:10  
H.T 1A-2 Sat-Wed 15:40-17:10  
Connect 2d Mon-Thu 15:40-17:10  
Connect 2c Sat-Wed 15:40-17:10  
Connect 2a Sat-Wed 17:20-18:50  
Connect 2c Sat-Wed 19:00-20:30  
Connect 2c Sun-Tue 19:00-20:30  
Connect 2c Sat-Wed 17:20-18:50  
Connect 1c Sun-Tue 15:40-17:10  
Connect 1c Mon-Thu 15:40-17:10  
Connect 1c Mon-Thu 17:20-18:50  
Connect 2a Sun-Tue 15:40-17:10  
Connect 2a Mon-Thu 17:20-18:50  
Connect 1d Mon-Thu 15:40-17:10  
Connect 1d Sat-Wed 19:00-20:30  
Connect 1d Mon-Thu 17:20-18:50  
Connect 1b Sun-Tue 17:20-18:50  
Connect 1b Mon-Thu 17:20-18:50  
Connect 1a Sun-Tue 17:20-18:50  
Connect 1a Sun-Tue 15:40-17:10  
Connect 1a Mon-Thu 15:40-17:10  
F&F 3c Sat-Wed 15:40-17:10  
F&F 3c Sat-Wed 17:20-18:50  
F&F 3b Sat-Wed 17:20-18:50  
F&F 3b Mon-Thu 15:40-17:10  
F&F 3a Sun-Tue 17:20-18:50  
F&F 2d Sat-Wed 17:20-18:50  
F&F 2c Mon-Thu 17:20-18:5  
F&F 1b Sat-Wed 15:40-17:10  
F&F 1b Sat-Wed 17:20-18:50  
F&F 1b Sat-Wed 19:00-20:30  
F&F 1b Sun-Tue 17:20-18:50  
F&F 1b Mon-Thu 15:40-17:10  
F&F 1b Mon-Thu 17:20-18:50  
F&F Starter Sun-Tue 15:40-17:10  
F&F Starter Sun-Tue 17:20-18:50  
F&F Starter Mon-Thu 17:20-18:50  
F.F 2b Sun-Tue 17:20-18:50  
F.F 1b Mon-Thu 15:40-17:10  
F.F 1a Sat-Wed 15:40-17:10  
F.F 1a Mon-Thu 15:40-17:10  
Little Friends-c Sat-Wed 15:30-16:45  
Little pockets-b Sun-Tue 15:30-16:45  
Little pockets-a Sun-Tue 15:30-16:45