جدول استارت کلاس های جدید (نیمه پایانی بهمن ماه 98)

Level Day Time تخفیف
TTC Thu 10:00-13:00  
Hitit A2-2 Sun-Tue 19:00-20:30  
Taxi A1-5 Sun-Tue 19:00-20:30  
Menschen A2-5 Sun-Tue 19:00-20:30  
Menschen A1-5 Thu 10:00-13:00  
Menschen A1-1 Sun-Tue 17:20-18:50 ./.10
Free Discussion Teenager Mon 17:20-18:50  
Summit 2B-2 Teen Sat-Wed 15:40-17:10  
Summit 2A-2 Teen Sun-Tue 17:20-18:50  
Summit 2A-2 Teen Mon-Thu 17:20-18:50  
Summit 1B-2 Sun-Tue 19:00-20:30  
Passages1c Teen Sat-Wed 19:00-20:30  
Passages1b Sun-Tue 17:20-18:50  
Summit 1A-2 Teen Sat-Wed 17:20-18:50  
T.N 3A-2 Even 19:00-20:30  
T.N 2b-1 Teen Sun-Tue 19:00-20:30  
T.N 2A-2 Teen Sat-Wed 17:20-18:50  
T.N 2A-2 Teen Sun-Tue 15:40-17:10  
T.N 2A-1   Sun-Tue 19:00-20:30  
T.N 2A-1 TEEN Sat-Wed 15:40-17:10  
T.N 1B-1 TEEN Sat-Wed 19:00-20:30  
T.N 1A-2  Sat-Wed 19:00-20:30  
T.N FUN B2 Even 19:00-20:30  
T.N FUN A1 Even 19:00-20:30 ./.10
H.T 4A-1  Sat-Wed 17:20-18:50  
H.T4A-1  Sun-Tue 19:00-20:30  
H.T 4A-1  Mon-Thu 17:20-18:50  
H.T 3B-1 Sun-Tue 15:40-17:10  
 H.T 3A-2 Sat-Wed 19:00-20:30  
H.T 3A-2 Mon-Thu 15:40-17:10  
H.T 3A-1 Sun-Tue 17:20-18:50  
H.T 2B-1 Sun-Tue 17:20-18:50  
H.T 2B-1  Mon-Thu 17:20-18:50  
H.T 2A-2 Sat-Wed 17:20-18:50  
H.T 2A-1 Mon-Thu 15:40-17:10  
H.T 1B-2 Sun-Tue 17:20-18:50  
H.T 1B-1  Sat-Wed 17:20-18:50  
H.T 1A-1  Sat-Wed 17:20-18:50  
H.T 1A-1 Mon-Thu 17:20-18:50  
Connect 2a  Sat-Wed 15:40-17:10  
Connect 2a   Sat-Wed 19:00-20:30  
Connect 2a Sun-Tue 17:20-18:50  
Connect 2a  Mon-Thu 15:40-17:10  
Connect 1d  Mon-Thu 17:20-18:50  
Connect 1c Mon-Thu 17:20-18:50  
Connect 1a Sun-Tue 17:20-18:50  
F&F 3b Mon-Thu 15:40-17:10  
F&F 3b  Sat-Wed 17:20-18:50  
F&F 3a  Mon-Thu 15:40-17:10  
F&F 2c Sun-Tue 15:40-17:10  
F&F 2c   Mon-Thu 15:40-17:10  
F&F 2b   Sat-Wed 17:20-18:50  
F&F 1c Mon-Thu 15:40-17:10  
F&F 1b Sun-Tue 17:20-18:50  
F&F 1a Sat-Wed 17:20-18:50  
F&F 1a Mon-Thu 14:00-15:30  
F&F 1a Mon-Thu 17:20-18:50  
F&F Starter Sat-Wed 15:40-17:10  
F.F 2b   Mon-Thu 15:40-17:10  
F.F 2b   Sat-Wed 17:20-18:50  
F.F 2b   Mon-Thu 14:00-15:30  
F.F 2a Sun-Tue 17:20-18:50  
F.F 1b  Sat-Wed 19:00-20:30  
Pockets 2a Sat-Wed 15:30-16:45  
       

Sat-Wed