آلمانی

1. Menschen A1
این کتاب در 4 ترم و هر ترم در 12 جلسه گروهی برگزار میکردد و بعد از گذراندن این کتاب زبان آموز قادر به اخذ مدرکZERTIFIKAT START DEUTSCH 1 می باشد.

2. Menschen A2
این کتاب در 4 ترم و هر ترم 12 جلسه گروهی برگزار میگردد که بعد از این دوره زبان آموز قادر است به خوبی آلمانی صحبت کند و برای اخذ مدرک ZERTIFIKAT START DENTSCH 2 می باشد.

3. Menschen B1
این کتاب در 4 ترم و هر ترم در 18 جلسه گروهی برگزار میشود و بعد از گذراندن این دوره شخص قادر به اخذ مدرک ZERTIFIKAT B1 میباشد که جهت تحصیل در کشور آلمان الزامی است.

4. Menschen B2
این کتاب در 4 ترم و هر ترم در 18 جلسه گروهی برگزار میگردد.
جهت پذیرش بعضی دانشگاه ها اخذ مدرک B1 و برخی دیگر B2 و یا C1 الزامی میباشد.