بدینوسیله اعلام می شود  شنبه 9 آذر ماه با توجه به اخبار صادره در خصوص تعطیلی کلیه مراکز علمی و دانشگاهی آموزشگاه دانشفر تعطیل میباشد.
اما یکشنبه کلیه کلاس ها برقرار میباشد.